top of page
Forma part del canvi!

Ets una empresa o entitat, i vols ajudar a complir els Objectius de Desenvolupament Sostenible?

blockchainxods
SDG-logo_edited.png

Què és BlockchainxODS?

El 25 de setembre de 2015 va ser aprovada per l’Assemblea General de Nacions Unides l’Agenda 2030 de Desenvolupament Sostenible, amb els objectius d’erradicar la pobresa, lluitar contra la desigualtat i la injustícia, i posar fre al canvi climàtic, entre d'altres.

Aquesta agenda marca l’acció global per al desenvolupament fins a l’any 2030 i, conjuntament amb la resta d’agendes globals, configura un full de ruta d’actuació connectat entre si per a assolir un objectiu comú: el desenvolupament mundial sostenible.

BlockchainxODS consisteix en una sèrie de reptes repartits en diferents esdeveniments on estudiants d’universitats catalanes acompliran projectes per assolir els objectius proposats en cada cas. Aquests esdeveniments són promoguts pel CBCat juntament amb la participació d’altres entitats.

 

Es tracta d’una oportunitat per a les empreses d’entrar en contacte directe amb els estudiants i trobar, de forma conjunta, solucions als diferents problemes que es presentin; paral·lelament, aquestes iniciatives es poden arribar a convertir en models de negoci reals.

Els reptes

Els reptes

Els reptes parteixen d’un objectiu general i molt ambiciós: 

 

Un repte per a cada ODS

Per a cada esdeveniment, abans de començar s’especifica un objectiu més concret sobre el que treballar, definit conjuntament amb els partners principals del sector en qüestió. 

Aquest problema haurà d’estar formulat d’acord amb els principis S.M.A.R.T.:

S

M

A

R

T

Específic: el problema se centra en un tema molt específic que afecta l’empresa o els seus clients

Mesurable: el resultat s’ha de poder mesurar amb KPIs clars (indicadors clau d’èxit)

Assignables: ha d’haver-hi una persona o persones (propietari/s) de l’empresa amb un interès directe i/o responsabilitat per a resoldre el problema

Realista: el problema s’ha de poder assolir pels estudiants i no hauria de requerir informació confidencial interna de l’empresa

Temps límit: les solucions al problema s’hauran de trobar i lliurar dins un període de temps determinat

Solar Panels in Mountains

Qui pot participar en els reptes?

Estudiants

Els estudiants s'agruparan en conjunts de 3 o 4 persones, que poden ser de diferents universitats, i de diferents graus o màsters. Els participants poden inscriure's bé amb un equip ja creat o individualment, cas en què els organitzadors els assignaran un grup de treball.

 

S'encoratja la creació de grups multidisciplinaris, formats per estudiants amb diferents perfils i disciplines universitàries, des d'enginyeries i informàtica, fins a biologia o ciències de la salut, passant per comunicació i dret. Com més diversos siguin els equips, més riques acostumen a ser les solucions presentades. Amb aquest objectiu, l'organització es reserva el dret a refer els grups en funció del perfil dels seus membres.

Si bé és interessant que les persones que s'inscriguin tinguin un coneixement mínim de tecnologia blockchain, per treure el màxim partit de l'experiència, el CBCat proporcionarà una formació obligatòria a l'inici dels reptes, que dotarà els participants dels coneixements bàsics d'aquesta tecnologia, i la seva aplicabilitat. 

Cada grup de treball dissenyarà una solució al problema plantejat. Aquest repte reforçarà les seves habilitats per treballar en equip, l’organització i presentació. A més, consolidarà la seva competència per poder solucionar els problemes presentats.

 

No cal presentar la solució proposada en estat de ple desenvolupament, pot ser un prototip, però l’estat de desenvolupament de la solució serà un dels criteris de decisió del jurat.

Col·laboradors

Cada repte comptarà amb una empresa o institució que serà el partner principal.

 

Aquest plantejarà el repte a resoldre pels estudiants, contribuirà amb mentors especialitzats en els temes en qüestió per ajudar-los en les etapes inicials del repte, participaran activament a les vàries Q&A, i realitzaran sessions d'avaluació sobre l’actuació dels equips.

A més, el CBCat compta amb la Cambra de Comerç de Barcelona i el Departament de Vicepresidència, Polítiques Digitals i Territori de la Generalitat de Catalunya com a principals col·laboradors institucionals.

Jurat

El jurat és un òrgan separat format per tal d'avaluar els resultats i les solucions proposades pels respectius grups dels estudiants. Estarà format pels següents representants per tal de garantir la seva imparcialitat i objectivitat:

 

  • Un representant del CBCat

  • Un representant del Departament de Polítiques Digitals de la Generalitat de Catalunya

  • Un representant de la Cambra de Comerç de Catalunya

  • Representants dels diferents col·laboradors

  • Un tercer expert del repte en particular

 

Per tal d’assegurar la imparcialitat i l'objectivitat del jurat, els representants de les universitats no en podran formar part.

Qui pot participar?
Reptes anteriors

Què és el CBCat?

L'entitat impulsora del reptes BlockchainxODS és el CBCat (Centre Blockchain de Catalunya), de la Cambra de Comerç de Barcelona, i amb la col·laboració del Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori.

 

El CBCat té com a objectiu promoure l’adopció d’actius digitals i tecnològics descentralitzats (DLTs) a Catalunya mitjançant la difusió i alfabetització digitals, no només amb els sectors industrials, sinó amb actors individuals o col·lectius, públics o privats.

 

A més, també promou, explica i educa sobre la tecnologia blockchain, sent l’eix de desenvolupament, i el nexe entre les comunitats locals i globals, instigant el creixement econòmic i tecnològic, projectant també Catalunya com a un actor digital en l’esfera internacional.

Contacta amb nosaltres!

Vols participar com a empresa a BlockchainxODS, o tens algun dubte més sobre el funcionament dels reptes?

 

Contacta amb nosaltres!

Gràcies per contactar amb nosaltres!

Contacte
Què és el CBCat?
bottom of page